Gå til hovedindhold

Udledninger fra boliger og erhverv

2014 blev der i Albertslund produceret omkring 2 mio. kubikmeter spildevand. Ca. 1,35 mio. kubikmeter spildevand kommer fra det bidragspligtige vandforbrug hos borgere og virksomheder.

Indhold

  2014 blev der i Albertslund produceret omkring 2 mio. kubikmeter spildevand. Ca. 1,35 mio. kubikmeter spildevand kommer fra det bidragspligtige vandforbrug hos borgere og virksomheder. Hertil skal lægges 0,66 mio. kubikmeter uvedkommende vand, som stammer fra regn- og drænvand. "Bidragspligtigt spildevand" opgøres efter, hvor meget vand der er solgt til husholdninger og virksomheder. Undtaget herfra er vand, der f.eks. medgår i en virksomheds produktion og ikke føres til spildevandssystemet.

  Boliger

  De seneste 25 år har befolkningstallet i Albertslund Kommune varierer mellem omkring 27.500 og 29.600 personer.

  Albertslund Kommune består af 57 boligområder og samlet er der i dag 27.806 indbyggere. I de senere år er der kommet nye boligområder til ved Herstedlund (Robinievej, Lange Eng og Egebo) og Tornegårdsvej.

  Vandforbruget var i 2014 på omkring 1.265.000 m3 i boligområderne i Albertslund. Generelt har vandforbruget været faldende gennem de senere år. Forbruget pr. person pr. døgn i Albertslund er i 2014 på 98 liter.

   

  Virksomheder

  Erhvervsstrukturen i kommunen er kendetegnet ved en overvægt af virksomheder indenfor brancherne "engros-handel", "byg og anlæg" samt "forretningsservice". Der er få "spildevandstunge" virksomheder i kommunen.

  På trods af en mindre stigning i 2014 har vandforbruget i erhvervslivet været faldende over de seneste år. Fra 2006 til 2014 er forbruget reduceret med 15 %. Forbruget hænger ofte sammen med typen af virksomhed. For eksempel vil visse industrielle produktioner kræve et større forbrug af vand.

  Forklaringen på det samlede fald siden 2006 kan være at de særligt vandforbrugende virksomheder er flyttet væk, at erhvervsaktiviteten i Albertslund er faldet i perioden, samt en generel øget opmærksomhed blandt virksomhederne på den økonomiske gevinst ved vandbesparelser.

  Kampagner

  For at beskytte søer og vandløb mod forurening har Albertslund Kommune i de senere år gennemført kampagner rettet mod både boligområder og industrikvarterer for at minde om det to-strengende kloaksystem i kommunen. Formålet er at beskytte regnvands-systemet mod sæbe, olie og andre kemikalier og skabe forståelse for at sådanne stoffer vil være til skade i de rekreative områder.

  Udledningstilladelser

  Virksomheder som afleder processpildevand skal søge kommunen om tilladelse til tilslutning af industrispildevand til kloaksystemet. Kommunen meddeler tilladelse med vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og 30. Har virksomheden kun sanitært spildevand fra toilet, køkken og badefaciliteter, skal der ikke søges om spildevandstilladelse. Virksomheder som ønsker at vaske køretøjer eller lignende skal etablere en vaskehal eller vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Før etableringen skal virksomheden søge kommunen om både bygge- og spildevandstilladelse. Udledninger direkte til recipient kræver ligeledes tilladelse fra kommunen.

  Også udledninger af forurenet vand til kloak i forbindelse med byggegruber kræver tilladelse fra kommunen og bygherren skal betale afledningsbidrag efter måler til Spildevandsselskabet.