Gå til hovedindhold

Recipienternes tilstand

Den primære recipient er Store Vejleå, hvortil næsten 90 % af regnvandet, der falder over Albertslund, tilledes; små 10 % ledes til Harrestrup Å-systemet og nogle få procent ledes til Hove-Å-systemet.

Indhold

  Den primære recipient er Store Vejleå, hvortil næsten 90 % af regnvandet, der falder over Albertslund, tilledes; små 10 % ledes til Harrestrup Å-systemet og nogle få procent ledes til Hove-Å-systemet.

  St. Vejleå

  Den fysiske tilstand og de biologiske forhold i St. Vejleå er senest blevet undersøgt i foråret 2011. En tilsvarende undersøgelse er igangsat i foråret 2015 og afrapporteringen vil foreligge sidst på året.

  Se resumé af undersøgelse fra 2011

  Vandløbskvaliteten (DVFI) blev bedømt til en faunaklasse 4 på 7 stationer og til en faunaklasse 3 på de to resterede stationer. Efter Vandplanen er målsætningen DVFI 5.

  Udfordringen er derfor at få hævet kvaliteten i åen fra ringe til god vandkvalitet.

  Harrestrup å

  Harrestrup Å er overbelastet ved skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der udleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden.

  De ti kommuner, der udleder vand til Harrestrup Å-systemet, og deres spildevandsselskaber, har indledt et samarbejde om at reducere risici for oversvømmelse samtidig med at åen skal leve op til god økologisk tilstand og give anledning til rekreative forbedringer.

  Hove å

  Risby Å er skelvandløb til Egedal Kommune og vedligeholdes og myndighedsbehandles af Egedal Kommune. Hvor Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup kommuner mødes ændrer åen navn til Nybølle Å, som løber til Roskilde Fjord.

  Indsatser i henhold til vandplan omfatter øget vandføring i Risby Å og gennemføres af Egedal Kommune.

  Kort over vandløbsoplande til St.Vejle å, Harrestrup å og Hove å samt regnvandsbetinget udledning