Gå til hovedindhold

Status

I det følgende redegøres for regn-og spildevandssystemet i Albertslund Kommune, som det ser ud i dag, og med fokus på en kort opsummering af de væsentligste udviklingstræk siden spildevandsplanen fra 2003.

Spildevandsplan - status

Indhold

  I det følgende redegøres for regn-og spildevandssystemet i Albertslund Kommune, som det ser ud i dag, og med fokus på en kort opsummering af de væsentligste udviklingstræk siden spildevandsplanen fra 2003.

  Recipienternes tilstand

  Den primære recipient er Store Vejleå, hvortil næsten 90 % af regnvandet, der falder over Albertslund, tilledes; små 10 % ledes til Harrestrup Å-systemet og nogle få procent ledes til Hove-Å-systemet.

  Kloaksystemet

  Albertslund Kommune er begunstiget af et totalt adskilt veldimensioneret regn- og spildevandssystem af nyere dato – maksimum ca. 50 år gammelt.

  Uvedkommende vand

  I perioder med meget nedbør belastes renseanlægget med så meget ekstra vand, at renseprocessen forringes væsentligt, og forureningen af Køge Bugt øges. Kloaksystemet i Albertslund Kommune er begunstiget af at være separatkloakeret. Alligevel oplever vi ved kraftige regnskyl at spildevandssystemet belastes af regnvand - det såkaldte "uvedkommende vand"

  Klimatilpasning

  Som bekendt er vi alle udfordret af klimaforandringerne. I Danmark og også i Albertslund Kommune skal vi indrette os på færre og kraftigere regnvejrshændelser.

  Udledninger fra boliger og erhverv

  2014 blev der i Albertslund produceret omkring 2 mio. kubikmeter spildevand. Ca. 1,35 mio. kubikmeter spildevand kommer fra det bidragspligtige vandforbrug hos borgere og virksomheder.

  Private stikledninger

  I efteråret 2002 indførte Albertslund Kommune en ordning om at kunne overtage driften af stikledninger på private ejendomme under forudsætning af at der mellem parterne er indgået frivillig skriftlig aftale om overdragelse af ejendomsretten til det nærmere angivne kloakanlæg på de enkelte ejendomme.

  LAR på egen grund

  LAR (Lokal Afledning af Regnvand) betyder, at ejer selv håndterer regnvand fra tagnedløb m.v. på egen grund.

  Renseanlæg

  Spildevandet fra husholdninger og virksomheder i Albertslund ledes til BIOFOS Renseanlæg Avedøre, hvor det renses og derefter ledes til Køge Bugt.

  Ejendomme i det åbne land

  -

  Punktkilder

  Slaggerdepoter og afværgning

  Rotter

  Borger og virksomheder i kommunen som opdager rotter på deres ejendom skal anmelde det på rotteweb på kommunens hjemmeside. Kommunen sørger derefter for at rottebekæmperen tager aktion. Er der tale om et brud på kloakken vil også Spildevandsselskabet blive involveret.