Gå til hovedindhold

LAR på egen grund

LAR (Lokal Afledning af Regnvand) betyder, at ejer selv håndterer regnvand fra tagnedløb m.v. på egen grund.

Indhold

  LAR (Lokal Afledning af Regnvand) betyder, at ejer selv håndterer regnvand fra tagnedløb m.v. på egen grund. På den måde kan regnvandet sive ned i jorden, fordampes, forsinkes eller bruges lokalt. Fordelen ved at håndtere regnvandet på egen grund er at vi derved sikrer et mere bæredygtigt vandkredsløb samtidig med at regnvandet ikke belaster det offentlige afløbssystem. Dermed er der mulighed for at vi kan undgå udbygninger af kloaksystemet, som er kostbart.

  Metoderne til LAR kan f.eks. være

  • Nedsivning af regnvand ved f.eks. regnvandsbede, græsbassiner, grøfter, faskiner og permeable belægninger.
  • Forsinkelse af regnvand via grønne tage, vandhuller, bassiner, sikringsvolde eller andet.
  • Genanvendelse af regnvand ved regnvandsbeholdere, tankanlæg til vanding, toiletskyl, tøjvask eller andet.

  Albertslund Kommune skal ansøges om tilladelse til håndtering af regnvand på egen grund. Siden 2003 er der givet 27 tilladelser til helt eller delvis afkobling fra regnvandssystemet. Oplysningerne om afkobling indberettes i BBR, så nye købere ved, at der er nedsivningsanlæg på grunden, som skal vedligeholdes.

  Jordbundsforhold, grundvandsstand, eventuel forurening på grunden samt ejers brug og ønsker for regnvandsløsningen har betydning for, om der skal vælges en løsning, hvor der nedsives, forsinkes eller genanvendes.

  Hvor jordbunden er egnet og grundvandet ikke skades, kan tag- og overfladevand bortskaffes ved nedsivning på den enkelte grund. Det påhviler bygherren ved forundersøgelser, at eftervise at tag- og overfladevand kan nedsives lovligt for hver enkelt ejendom i bebyggelsen. Hvis det kun er muligt at håndtere en del af overfladevandet, kan der også dispenseres ved, at der f.eks. etableres nedsivning med overløb til regnvandssystemet.

  Spildevandsselskabet udbetaler refusion af tilslutningsbidrag, hvis der på ejendommen er frakoblet afledning af regnvand til regnvandssystemet. Læs mere om refusion samt se Tilbagebetalingsvedtægter og -praksis.

  Se mål for lokal afledning af regnvand