Gå til hovedindhold

Organisering

I Albertslund Kommune samarbejder Forvaltningen, herunder Materialegården, samt Spildevandsselskabet og Renseanlægget om at løse opgaverne på spildevandsområdet; ofte i en tæt dialog med borgere og virksomheder i kommunen.

Spildevandsplan - organisering

Indhold

  I Albertslund Kommune samarbejder Forvaltningen, herunder Materialegården, samt Spildevandsselskabet og Renseanlægget om at løse opgaverne på spildevandsområdet; ofte i en tæt dialog med borgere og virksomheder i kommunen.

  Ansvars- og opgavefordelingen overordnet set :

  Forvaltningen

  Den primære opgave er at give tilladelser i form af byggetilladelse, landzone-, tilslutnings-, udlednings- og nedsivningstilladelse. Forvaltningen håndhæver eventuelle ulovligheder og overtrædelser af vilkår i de meddelte tilladelser. Kommunens materialegård står for pleje og renholdelse af arealer omkring kommunens søer og bassiner. Materialegården renholder desuden vejenes rendestensbrønde og stikledninger i vej.

  Spildevandsselskabet

  Varetager drift og vedligeholdelse af kloakledningerne, herunder tømning af olieudskiller og vedligeholdelse af regnvandsbassiner. Selskabet arbejder for at reducere mængden af uvedkommende vand og fejltilslutninger. Opkrævning af tilslutnings- og afledningsbidrag sker via selskabet.

  Spildevandsselskabet og Albertslund Kommune samarbejder om tiltag til klimatilpasning og afholder regelmæssige møder; blandt andet med henblik på i fællesskab at :

  • Følge op på driftsplaner, generelt
  • Orientere om kommende TV-inspektioner og følge op på resultater af gennemførte TV-inspektioner
  • Granske planlagte renoveringer, byggeprojekter mv.
  • Planlægge og følge op på klimatilpasnings- og byudviklingsprojekter
  • Drøfte økonomi, investeringer m.v

  Renseanlægget

  Varetager driften af spildevandsanlægget og koordinerer samarbejder mellem de 15 oplandskommuner om problemstillinger af fælles interesse. BIOFOS og Albertslund kommune gør årligt status og drøfter bl.a. belastningsprognoserne.

  Borgere og virksomheder

  Grundejeren er ansvarlig for håndteringen af regn- og spildevandet på ledningsstrækningen fra bygning på ejendommen og frem til første brønd.

  Dette under forudsætning af at vedligeholdelsen af stikledningerne er overdraget til Spildevandsseleskabet - se nærmere om ordningen