Gå til hovedindhold

Resume af spildevandsplanen

Spildevandsplan 2016-2025 skal sikre, at Albertslund Kommune har en opdateret plan for afledning af regn- og spildevand og dermed et beskrevet serviceniveau på området for kommunens borgere og virksomheder.

Spildevandsplan - resume

Indhold

  Spildevandsplan 2016-2025 skal sikre, at Albertslund Kommune har en opdateret plan for afledning af regn- og spildevand og dermed et beskrevet serviceniveau på området for kommunens borgere og virksomheder.

  Albertslund Kommune er begunstiget af en fremsynet planlægning, som bemærkes ikke mindst ved det adskilte og veldimensionerede regn- og spildevandssystem, samt ved de mange åbne regnvandsbassiner og våde enge, der giver et unikt bidrag til den blå grønne struktur i kommunen. Med spildevandsplanen ønsker kommunen at sætte rammerne for at fortsætte den gode udvikling mod et bæredygtigt vandkredsløb og for den fortsatte tilpasning til klimaforandringerne.

  Planen sætter ligeledes rammerne for en ny måde at samarbejde på i forhold til Spildevandsforsyningsselskabet (HOFOR) og dermed for spildevandsselskabets indsatser og services i Albertslund Kommune.

  Fokus i den kommende planperiode vil være at:

  Arbejde for at kunne opfylde målsætningerne i vandplanerne
  Gennemføre klimatilpasningsprojekter
  Nedbringe mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet
  Drifte og vedligeholde regn- og spildevandsanlægget - også det på privat grund - til sikring af miljøet, samfundsøkonomien, og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for god borger- og erhvervsservice
  Fortsat optimere regnvandsafledningen i tråd med ønsket om et bæredygtigt vandkredsløb
  Reducere rottegener