Gå til hovedindhold

Mål for drift og vedligeholdelse

Albertslund Kommune har som målsætning at anlæg og ledninger til stadighed vedligeholdes og udbygges for at sikre funktionsevne og værdi.

Indhold

  Albertslund Kommune har som målsætning at anlæg og ledninger til stadighed vedligeholdes og udbygges for at sikre funktionsevne og værdi. Den fysiske kvalitet og hydrauliske kapacitet skal fortsat vedligeholdes og optimeres i en koordineret indsats på tværs af indsatsområder og kommunegrænser. Fornyelse skal ske rettidigt ud fra et gennemgående kendskab til hele regn- og spildevandssystemet, således at ressourcer anvendes, hvor der opnås størst effekt og således at reinvesteringerne styres i forhold til behovet.

  Plan for drift og vedligehold af bassiner, kanaler, sandfang og olieudskillere

  Albertslund kommune ønsker i samarbejde med Spildevandsselskabet at få udarbejdet en langsigtet plan for den fremadrettede drift- og vedligeholdelse. Det gælder både vedligeholdelsen af bassiner og kanaler samt olieudskillere og sandfang tilknyttet bassiner og regnvandsledninger i Albertslund.

  Målet skal være at opretholde en god vandkvalitet i bassiner og kanaler i tråd med krav og mål i de gældende vandområdeplaner . Se målsætninger for recipienterne

  Drift og vedligeholdelse af såvel Rådhusdammen og Kanalen, som de øvrige regnvandsbassiner i regnvandssystem skal udføres således at der opretholdes en ønskværdig balance mellem god økologisk tilstand og tilfredsstillende hydraulik : Der skal fastholdes en naturligt forekommende flora og fauna; samtidig med at der opretholdes et tilstrækkeligt hydraulisk flow.

  Uvedkommende vand

  Albertslund kommune ønsker i samarbejde med både Spildevandsselskabet og Renseanlægget at få afklaret årsagen til og løst problemet med at der på dele af spildevandsledningerne er indtrængende regnvand. Indsats mod uvedkommende vand skal ske gennem arbejdet med ledningsrenovering, strømpeforing, fejlkoblinger og Spildevandsselskabets langsigtet renoveringsplanlægning.

   

  Stikledningsordningen

  Albertslund kommune ønsker i samarbejde med Spildevandsselskabet at fastholde og videreføre stikledningsordningen således at alle grundejere bliver tilbudt en aftale om offentlig vedligeholdelse af stikledninger på egen grund. Grundejere, som endnu ikke har en aftale, skal tilbydes at indgå en sådan. I 2016 udarbejder og rundsender Spildevandsselskabet informationsmateriale om stikledningsordningen. Målet er at udbrede kendskabet til ordningen, så lagt flere grundejere bliver tilmeldt ordningen.

  Innovation

  Albertslund Kommune har besluttet, at blive "Smart City". Smart City er et bredt begreb, der dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en byudvikling præget af bæredygtighed, innovation og medborgerskab. I Albertslund skal det være med til at effektivisere driften af byen, det skal skabe bedre rammer for et godt liv i byen, og medvirke til at gøre byen mere bæredygtig.

  Visionen er at bruge byen som laboratorium for afprøvning af nye innovative løsninger også på regn- og spildevandsområdet.

  Albertslund Kommune ønsker derfor i samarbejde med såvel Renseanlægget som Spildevandsselskabet at afprøve og udvikle nye teknologier til håndtering og overvågning af fremtidens regn- og spildevandsmængder og sammensætning.