Gå til hovedindhold

Plan for klimatilpasning

Selvom Albertslund Kommune er begunstiget af at være separatkloakeret, er der fortsat brug for yderligere klimasikring.

Indhold

  Selvom Albertslund Kommune er begunstiget af at være separatkloakeret, er der fortsat brug for yderligere klimasikring.

  I samarbejde med Spildevandsselskabet sigtes på at opnå og fastholde en bæredygtig byudvikling. Sammen vil parterne arbejde for at sikre den enkelte borgers daglige forsyning (herunder vandafledning/ spildevandshåndtering) samtidig med at byudviklingen understøttes med alternative, omkostningseffektive og samfundsnyttige projekter.

  Albertslund Kommune vil fortsætte samarbejdet med Spildevandsselskabet om at videreføre flere af de projekter som blev formuleret og oplistet i Klimatilpasningsplanen fra 2012. Særligt gælder det om at klima- og skybrudssikre Albertslund Centrum samt fem mindre belastede områder, som fremgår af kortet til højre. Derudover samarbejdes der med nabokommuner og forsyningsselskaber om større klimatilpasningsprojekter i henholdsvis Harrestrup Å - og St. Vejleå oplandet.

  Spildevandsselskabet og Albertslund Kommune har i april 2015 aftalt at samarbejde i de næste par år om at:

  • Gennemføre aktiviteter med henblik på øget anvendelse af LAR.
  • Understøtte kommunens planlægning af anlæg på overfladen til håndtering af skybrudsvand.
  • Understøtte kommunens planlægning af håndtering af skybrudsvand i de eksisterende vandveje.
  • Koordinere ovenstående tiltag for at opnå den bedst mulige hydrauliske sammenhæng tiltagene imellem samt for at få sammenhæng til øvrige kommunale anlægsprojekter.

  Spildevandsselskabets rolle forventes at være at :

  • Gennemføre supplerende og uddybende analyser af klimadata med henblik på at sikre et bedre datagrundlag end det eksisterende, herunder analysere konsekvenser af forskellige klimaprojekter (dynamisk tilpasning) (40%)
  • Understøtte arbejdet med udnyttelsen af de eksisterende vandveje.(10%)
  • Gennemføre beregninger med henblik på at fastlægge konkrete projekters bidrag til at opnå klimatilpasningsplanernes målsætninger (30%)
  • Sparre med kommunens byudviklere om udformning af byområder med henblik på at sikre optimering af udformningen under hensyntagen til håndtering af regnvand i området (5%)
  • Gå i dialog med private om udformning af lokale regnvandsprojekter, herunder eventuelt også LAR-projekter (15%).

  I planperioden ønsker Albertslund Kommune at forbedre tilløbene og øge bassinkapaciteten flere steder samt etablere flere nye vådområder. Se handleplan.

  Investeringsprognosen for klimatiltag og skybrudssikring ligger i perioden 2016-2018 på omkring 8-10 millioner kr. årligt. Se økonomi

  Kort over risikoområder, hvor der planlægges en indsats