Gå til hovedindhold

Kloaksystemet

Albertslund Kommune er begunstiget af et totalt adskilt veldimensioneret regn- og spildevandssystem af nyere dato – maksimum ca. 50 år gammelt.

Indhold

  Albertslund Kommune er begunstiget af et totalt adskilt veldimensioneret regn- og spildevandssystem af nyere dato – maksimum ca. 50 år gammelt.

  Albertslund er desuden begunstiget af sin beliggenhed – på "toppen af bakken" hvorfra tre hovedåsystemer udspringer: Til Store Vejleå, ledes næsten 90 % af regnvandet, der falder over Albertslund, mens små 10 % ledes til Harrestrup Å-systemet og nogle få % ender i Hove-Å-systemet.

  Regnvand fra tage og befæstede arealer ledes via regnvandsbassiner til de tre å-løb. Der er i alt 23 åbne regnvandsbassiner i kommunen af vidt forskellig størrelse og som alle giver et unikt bidrag til den blå-grønne struktur i kommunen.

  Bassinernes primære funktion er at forsinke afstrømningen til de naturlige recipienter og samtidig at fungere som sedimentationsbassiner. Sandfang og olieudskillere er tilknyttet forsinkelsesbassinerne, således at vandet i et vist omfang renses for partikler, olie og tungmetaller, før det ledes fra bassin og videre ud i åerne.

  De fleste regnvandsbassiner i Albertslund er udformet som ’naturlige’ søer og udgør med placering spredt i boligkvarterernes grønne område et vigtigt rekreativt element med større eller mindre biologisk indhold.

  Blandt de få dele af regnvandssystemet, som ikke er udformet som ’naturlige’ søer tæller Rådhusdammen, Kanalen og Vandhaverne. Navnlig i Rådhusdammen og i mindre omfang i Kanalen er der i de senere år gjort en stor indsats for at opnå en klarvandet sø med en naturligt forekommende flora og fauna. Ingen af de tre opfattes i det daglige og med sin placering i det centrale Albertslund som ’regnvandstekniske anlæg’, men som særlige og rekreative elementer i bybilledet.

  Omfanget af kommunens ledningsanlæg fremgår af tabel nedenfor

  Kommunen er inddelt i 14 kloakoplande.

  Kort over kloakoplande

  Kort over sandfang, udskillere og pumpestationer

  Kort over regnvandsbassiner

  Opgørelse over HOFOR's forsyningsområde.

  I opgørelsen er ikke medtaget private anlæg i det åbne land samt vej- og stianlæg, pumper og sandfang ejet af kommunen.