Gå til hovedindhold

Indsatser i det åbne land

Kommunen skal gennem spildevandsplanlægningen sikre, at den nødvendige forbedring af spildevandsrensningen sker. Kommunen kan påbyde ejendomme i det åbne land forbedret rensning.

Indhold

    Kommunen skal gennem spildevandsplanlægningen sikre, at den nødvendige forbedring af spildevandsrensningen sker. Kommunen kan påbyde ejendomme i det åbne land forbedret rensning.

    Påbud om forbedring fordrer en dokumentation for, at en ejendom påvirker recipienten, og at målsætningen for vandløbet ikke er opfyldt på grund af spildevandspåvirkning.
    Harrestrup Å, hvor Bymoserenden og Rogrøften løber til, har i dag ringe økologisk tilstand. Senest med udgangen af 2021 skal Harrestrup Å have opnået god økologisk tilstand.

    Antallet af ejendomme i det åbne land forventes fremover at blive yderligere reduceret. Der er heller ikke planer om at kloakere området i Vestskoven. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at de få enkeltudledere, der idag og fremover forventes at være tilbage langs Rogrøften, ikke har en negativ påvirkning i forhold til målsætningen for recipienterne.

    Albertslund Kommune vil som led i de samarbejder, der er om vandkvaliteten i vandløbene i det åbne land, følge op på og sikre at forholdene ved enkelt-udlederne fortsat er tilfredsstillende.