Gå til hovedindhold

Love

Relevante love

Indhold

  Miljøbeskyttelsesloven

  Af miljøbeskyttelseslovens §32 fremgår kravene til en spildevandsplan. Planen skal indeholde oplysninger om:

  • Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger
  • Områder, hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og - pligten helt eller delvis.
  • Områder, hvor kommunen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsynings-selskabet
  • Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse
  • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.
  • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.
  • Hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2 stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,
   Afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og
  • Efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført.

  Spildevandsbekendtgørelsen fastlægger i §5 yderligere regler om spildevandstilladelser, bl.a.:

  • Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
  • De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande.
  • De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand,
  • Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
  • En renoveringsplan for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet.
  • Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af offentlige anlæg.

  Miljømålsloven og vandplaner

  Miljømålsloven udgør lovgrundaget for de statslige vandplaner og for Albertslund Kommunes vandhandleplaner. I vandhandleplanerne fastlægges bl.a. indsatser, som skal spille sammen med indholdet i spildevandsplanen. De første vandplaner for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedvandopland 2.4 Køge Bugt (hovedparten af kommunen ligger i oplandet til Køge Bugt) har ikke givet Albertslund Kommune anledning til en ændring i kommunens spildevandsplan.

  De første vandplaner var gældende frem til udgangen af 2015. Herefter kom anden del af de samlede danske vandplaner i form af vandområdeplaner.

  De gælder frem til 2021. Vandområdeplanen kan læses her

  Vandsektorloven

  Vandsektorloven fastlægger rammerne for vandsektorens organisering i Danmark. Loven trådte i kraft juli 2009 og medførte at kommunerne ikke længere måtte drive forsyningsvirksomhed på vandområdet, med mindre der blev dannet et kommunalt ejet aktie- eller anpartsselskab til formålet. Som følge af vandsektorloven drives kloakforsyning i Albertslund i dag af Spildevandsselskabet HOFOR A/S. Ændring af vandsektorloven kom med virkning 1.marts 2016. Hensigten med ændringen er bl.a. årlige administrative lettelser for vandsektoren samt bedre adskillelse af myndighed og drift på vand- og spildevandsområdet.

  Betalingsloven

  Betalingsloven fastlægger reglerne for betaling for afledning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg. Albertslund Kommune skal legalitetsgodkende en betalingsvedtægt gældende for ejendomme tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Den gældende betalingsvedtægt fremgår af Spildevandsselskabets hjemmeside. Se betalingsvedtægter. Retningslinjerne for afregning af særbidrag fremgår af betalingsvedtægten ; der er for nuværende ingen virksomheder i Albertslund Kommune, der betaler særbidrag.

  Miljøvurdering af planer og programmer (Lov om)

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger regler om at alle offentlige planer skal miljøvurderes, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Planer som affaldsplaner, indsatsplaner, vandforsyningsplaner, spildevandsplaner er alle plantyper, som vil være omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis de sætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 3 og 4 til loven eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Det er altså den enkelte konkrete plans indhold, der er bestemmende for om planen skal miljøvurderes. Som minimum skal spildevandsplanen screenes. Resultatet af screeningen viser om planen skal miljøvurderes.

  Vandløbsloven

  Vandløbsloven har til formål at sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder overfladevad, spildevand og drænvand. Lovens regler finder anvendelse på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger samt søer. I Albertslund Kommune er der udløb fra regnvandssystemet til St. Vejleå, Harrestrup Å samt Hove Å, reguleret ved vandløbsregulativerne. St. Vejleå og Bymoserende. Regulativ for Harrestrup å og Hove å er under udarbejdelse i et tværkommunalt samarbejde.