Gå til hovedindhold

Designkriterier

Separate spildevandsledninger dimensioneres for spildevand og infiltration og med anvendelse af døgn- og timefaktor i henhold til "Afløbsteknik".

Indhold

  Separate spildevandsledninger dimensioneres for spildevand og infiltration og med anvendelse af døgn- og timefaktor i henhold til "Afløbsteknik". Særlige time-faktorer for beregning af spildevandsafstrømning fra store oplande i Spildevandsselskabets område fastsættes under hensyntagen til de aktuelle afstrømningstider.

  Ledningerne dimensioneres med fald og diameter til maximal 50 % fyldning ved maksimal afstrømning.

  Dimensionering af fremtidige regnvandskloakker og renovering af eksisterende regnvandsledninger opdeles i tre niveauer og beregningsmetoder:

  1. Mindre og simple systemer – niveau 1: Den rationelle metode
  2. Mellem og ukomplicerede systemer – niveau 2: Dynamisk model med CDS-regn
  3. Større systemer hvor volumenbetragtninger er betydende- niveau 3: Dynamisk model med LTS-beregninger

  For en nærmere beskrivelse af beregningsmetoderne henvises til Spildevandskomiteens Skrift 27

  Niveau 1: Den rationelle metode

  Her benyttes regnmåleren ved Rødovre vandværk ( 5710) og Skrift 30 - Regional regnrække og faktorer som vist i tabel 1

  Tabel: Viser afstrømning for 10 minutters intensiteter til forskellige gentagelsesperioder.

  Niveau 2: Dynamisk model med CDS-regn

  Regnintensiteter og generering af CDS-regn med passende varigheder beregnes vha. nyeste regneark tilknyttet Spildevandskomiteens Skrift 30.

  Varigheden af regnen skal som udgangspunkt være 24 timer. Hvis der anvendes kortere varighed, skal det ske efter aftale med HOFOR på et veldokumenteret grundlag. Det skal til enhver tid testes, at vigtige beregningsresultater har nået deres ekstremum inden for den varighed af regnen som anvendes.

  Maksimumintensiteten skal ligge midt på kurven, og kurvens midterste tidsskridt skal have en varighed på 10 minutter, når der gennemføres skybrudsberegninger. De øvrige tidsskridt er 1 minut.

  Niveau 3: Dynamisk model med LTS-beregninger

  Følgende regnmåler skal anvendes: SVK 5710 Rødovre Vandværk.

  I tilfælde, hvor der dimensioneres med andre fremskrivningsperioder, skal klimafaktoren interpoleres i forhold til de givne i tabel 2