Gå til hovedindhold

Plan

Regn- og spildevandssystemet skal fortsat vedligeholdes og forbedres i perioden fremover. Med spildevandsplanen ønsker vi at opretholde en driftsikker afløbsforsyning under hensyntagen til miljø og recipienter.

Spildevandsplan - plan

Indhold

  Regn- og spildevandssystemet skal fortsat vedligeholdes og forbedres i perioden fremover. Med spildevandsplanen ønsker vi at opretholde en driftsikker afløbsforsyning under hensyntagen til miljø og recipienter.

  Målsætningerne er at :

  • Skabe rammer for beskyttelse af recipienterne og vandkredsløbet generelt .Vi vil beskytte og forebygge mod forurening fra regnvandssystemet, og udsivning fra spildevandssystemet.
  • Arbejde for en generel forbedret økologisk tilstand i recipienterne, herunder forbedring af vandkvaliteten, samt minimering af indholdet af miljøproblematiske stoffer i spildevandet.
  • Præcisere administrationsgrundlaget via retningslinjer for samarbejdet med Spildevandsselskabet og Renseanlægget, herunder præcisere lokale service- eller miljømål samt projekter.
  • Beskrive den forventede udvikling i spildevandsbelastningen og træffe de nødvendige forholdsregler.

  I det følgende kan du læse om målene for den kommende planperioden, herunder planen for klimatilpasning og vedligeholdelsen af det eksisterende regn- og spildevandssystem.

  Kvalitetspolitik

  I 2007 indførte Albertslund Kommune kvalitetsstyring i miljø- og natursagsbehandlingen og har efterfølgende igangsat arbejdet med systematisk at udvikle og udvide kvalitetsstyringen, så det gælder for hele Miljø & Teknik.

  Målsætninger for recipienterne

  For at opnå en yderligere forbedret tilstand af vandløbene i Albertslund er det nødvendig med en række indsatser, der kan forbedre vandets kvalitet, og samtidig øge muligheden for flere naturoplevelser i kommunen og skabe øget biodiversitet.

  Miljø- og servicemål

  I det følgende kan du læse om at de miljø- og servicemål som kommunen har for henholdsvis drift og vedligeholdelse, serviceniveau og klimatilpasning.

  Forventet byudvikling

  Spildevandsmængderne i Albertslund forventes ikke at stige i betydeligt omfang.

  Befæstelsesgraden

  Albertslund Kommune vil gerne fastholde en regulering af mængden af vand, som må ledes til regnvandskloakken.

  Mål for rotteindsats

  Albertslund Kommune har følgende ønsker til en forbedret indsats på rotteområdet

  Indsatser i det åbne land

  Kommunen skal gennem spildevandsplanlægningen sikre, at den nødvendige forbedring af spildevandsrensningen sker. Kommunen kan påbyde ejendomme i det åbne land forbedret rensning.

  Problemstoffer i fokus

  Albertslund Kommune vil i samarbejde med Renseanlægget fokusere på indsatser i forhold til udledningen af miljøproblematiske stoffer til spildevandssystemet.

  Datahåndtering

  Albertslund kommune vil gerne samarbejde om at få effektiviseret og skabt "smarte" og intelligente løsninger i håndteringen og udvekslingen af data mellem Albertslund Kommune, Spildevandsselskabet, Renseanlægget, Naturstyrelsen m.fl.

  Designkriterier

  Separate spildevandsledninger dimensioneres for spildevand og infiltration og med anvendelse af døgn- og timefaktor i henhold til "Afløbsteknik".