Problemstoffer i fokus


Problemstoffer i fokus - Albertslund Kommune

Albertslund Kommune vil i samarbejde med Renseanlægget fokusere på indsatser i forhold til udledningen af miljøproblematiske stoffer til spildevandssystemet.

Opmærksomheden skal generelt rettes på grænsefladerne mellem henholdsvis affalds- og spildevandsplanlægningen med tilhørende indsatser, således at det samlede kredsløb af fast og flydende affald bliver taget i betragtning og således at hensigtsmæssige tiltag kan sættes i værk. Eksempelvis skal spildevandssystemet ikke benyttes som bortskaffelsessted for affald. Køkkenaffald skal indsamles og bioforgasses. Køkkenkværne tillades ikke.

Det fremgår af kommunens affaldsplan for perioden 2013- 2018: " Vi vil arbejde for, at medicinrester ikke havner i vandmiljøet eller andre uønskede steder. Det vil vi opnå gennem at informere om, hvorfor medicinrester ikke må hældes i vasken eller smides i affaldsspanden "

Indsatser mod miljøfremmede stoffer generelt vil løbende blive igangsat eventuelt i et samarbejde med de øvrige kommuner med tilknytning til Renseanlægget . Indsatser overfor virksomhedernes udledninger til regn- og spildevandssystemet vil i relevant omfang indgå i miljøforvantningens årlige lovpligtige miljøtilsyn og tilsynskampagner.

Se handleplan