Plan


Spildevandsplan - plan - Albertslund Kommune

Regn- og spildevandssystemet skal fortsat vedligeholdes og forbedres i perioden fremover. Med spildevandsplanen ønsker vi at opretholde en driftsikker afløbsforsyning under hensyntagen til miljø og recipienter.

Målsætningerne er at :

  • Skabe rammer for beskyttelse af recipienterne og vandkredsløbet generelt .Vi vil beskytte og forebygge mod forurening fra regnvandssystemet, og udsivning fra spildevandssystemet.
  • Arbejde for en generel forbedret økologisk tilstand i recipienterne, herunder forbedring af vandkvaliteten, samt minimering af indholdet af miljøproblematiske stoffer i spildevandet.
  • Præcisere administrationsgrundlaget via retningslinjer for samarbejdet med Spildevandsselskabet og Renseanlægget, herunder præcisere lokale service- eller miljømål samt projekter.
  • Beskrive den forventede udvikling i spildevandsbelastningen og træffe de nødvendige forholdsregler.

I det følgende kan du læse om målene for den kommende planperioden, herunder planen for klimatilpasning og vedligeholdelsen af det eksisterende regn- og spildevandssystem.