Lovgrundlag

Spildevandsplanens formål er at beskrive, hvorledes miljøbeskyttelseslovens rammer og intensioner konkret sikres gennemført på spildevandsområdet i kommunen.


Spildevandsplan - lovgrundlag - Albertslund Kommune

Spildevandsplanens formål er at beskrive, hvorledes miljøbeskyttelseslovens rammer og intensioner konkret sikres gennemført på spildevandsområdet i kommunen. Målene beskrives og udmøntes hovedsageligt via miljømålsloven
og de tilhørende vandplaner. Herudover er der dele af målene i kommunens klimatilpasningsplan, som helt eller delvist indarbejdes i spildevandsplanen.

I det følgende beskrives og præsenteres det lovgrundlag som spildevandsplanlægningen bygger på samt den øvrige planlægning i kommunen som spiller sammen med spildevandsplanlægningen.

Miljøbeskyttelsesloven

Af miljøbeskyttelseslovens §32 fremgår kravene til en spildevandsplan. Planen skal indeholde oplysninger om:

 • Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger
 • Områder, hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og - pligten helt eller delvis.
 • Områder, hvor kommunen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsynings-selskabet
 • Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse
 • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.
 • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.
 • Hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2 stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,
  Afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og
 • Efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført.

Spildevandsbekendtgørelsen fastlægger i §5 yderligere regler om spildevandstilladelser, bl.a.:

 • Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
 • De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande.
 • De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand,
 • Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
 • En renoveringsplan for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet.
 • Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af offentlige anlæg.

Miljømålsloven og vandplaner

Miljømålsloven udgør lovgrundaget for de statslige vandplaner og for Albertslund Kommunes vandhandleplaner. I vandhandleplanerne fastlægges bl.a. indsatser, som skal spille sammen med indholdet i spildevandsplanen. De første vandplaner for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedvandopland 2.4 Køge Bugt (hovedparten af kommunen ligger i oplandet til Køge Bugt) har ikke givet Albertslund Kommune anledning til en ændring i kommunens spildevandsplan.

De første vandplaner var gældende frem til udgangen af 2015. Herefter kom anden del af de samlede danske vandplaner i form af vandområdeplaner.

De gælder frem til 2021. Vandområdeplanen kan læses her

 

Vandsektorloven

Vandsektorloven fastlægger rammerne for vandsektorens organisering i Danmark. Loven trådte i kraft juli 2009 og medførte at kommunerne ikke længere måtte drive forsyningsvirksomhed på vandområdet, med mindre der blev dannet et kommunalt ejet aktie- eller anpartsselskab til formålet. Som følge af vandsektorloven drives kloakforsyning i Albertslund i dag af Spildevandsselskabet HOFOR A/S. Ændring af vandsektorloven kom med virkning 1.marts 2016. Hensigten med ændringen er bl.a. årlige administrative lettelser for vandsektoren samt bedre adskillelse af myndighed og drift på vand- og spildevandsområdet.

 

Betalingsloven

Betalingsloven fastlægger reglerne for betaling for afledning af spildevand til offentlige spildevandsanlæg. Albertslund Kommune skal legalitetsgodkende en betalingsvedtægt gældende for ejendomme tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Den gældende betalingsvedtægt fremgår af Spildevandsselskabets hjemmeside. Se betalingsvedtægter. Retningslinjerne for afregning af særbidrag fremgår af betalingsvedtægten ; der er for nuværende ingen virksomheder i Albertslund Kommune, der betaler særbidrag.

 

Miljøvurdering af planer og programmer (Lov om)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger regler om at alle offentlige planer skal miljøvurderes, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planer som affaldsplaner, indsatsplaner, vandforsyningsplaner, spildevandsplaner er alle plantyper, som vil være omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis de sætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 3 og 4 til loven eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Det er altså den enkelte konkrete plans indhold, der er bestemmende for om planen skal miljøvurderes. Som minimum skal spildevandsplanen screenes. Resultatet af screeningen viser om planen skal miljøvurderes.

 

Vandløbsloven

Vandløbsloven har til formål at sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder overfladevad, spildevand og drænvand. Lovens regler finder anvendelse på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger samt søer. I Albertslund Kommune er der udløb fra regnvandssystemet til St. Vejleå, Harrestrup Å samt Hove Å, reguleret ved vandløbsregulativerne. St. Vejleå og Bymoserende. Regulativ for Harrestrup å og Hove å er under udarbejdelse i et tværkommunalt samarbejde.

Kommuneplan og lokalplaner

Kommuneplan 2013 er kommunalbestyrelsens plan for hvordan Albertslund Kommune skal udvikle sig de næste 12 år. Med udgangspunkt i kommunens planstrategi "Forstad på Forkant" sætter Kommuneplan 2013 rammen for, hvordan Albertslunds mange kvaliteter som by og grønt område kan styrkes. Et vigtigt fokus er på regnvandssystemet i kommunen, på måden de øgede mængder regn skal håndteres, og hvordan vi indretter os på et andet klima.

 

Vandforsyningsplan

HOFOR ( Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forsyner i dag Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner med vand. Det er de enkelte kommuner, der står for at udarbejde og revidere vandforsyningsplanerne. Albertslund Kommunes vandforsyningsplan blev godkendt for planperioden 1997 til 2010, og derefter forlænget i to omgange. Vandforsyningsplanen forventes at foreligge med fornyet planperiode fra starten af 2017 og med fornyede retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen.

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Albertslund Kommune har indsatser for grundvandsbeskyttelse i tre kortlagte områder : Smørum Ballerup, Taastrup Nord, Herlev-Glostrup.

En ny samlet indsatsplan for hele kommunen forventes at træde i kraft primo 2017.

 

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen er fra 2012. De oplistede ikke afsluttede klimaindsatser i klimatilpasningsplanen er overført til spildevandsplanens handleplan, hvor planlagte indsatser opdateres løbende - som minimum årligt.

 

Rottehandlingsplan

Den nugældende plan dækker 2016-2018. Planen kan læses her

 

Affaldsplan

Affaldsplanen dækker perioden 2013- 2018.

 

Vandspareplan

Spildevandsselskabet er ved at lægge sidste hånd på en samlet Vandspareplan, hvor strategien er at få indirekte kontakt til 1 mio borgere over de næste år. Dette gøres bl.a.ved at uddanne (teknisk vandspare-uddannelse) driftpersonale på skoler, institutioner, boligforeninger mm, så de kan videreformidle de gode historier og vaner videre ud i skolen, institutionen, foreningen mm. Albertslund Kommune har siden 2010 arbejdet med et mål om 25% reduktion af vandforbruget i de kommunale institutioner. Der har generelt været et faldende vandforbrug i kommunen som helhed. En udvikling som forventes at fortsætte og vil få betydning for spildevandsmængderne i kommunen.

Nærværende spildevandsplan erstatter samtlige tidligere Landvæsens Kommissions kendelser fra perioden 1960-1980.

Landvæsens Kommissionens kendelser for henholdsvis Harrestrup Å og Store Vejle å udgår og erstattes af aftaler indgået mellem oplandskommunerne for de to å-løb.

 

Aftaler Harrestrup å:

Samarbejdsaftale 10 juni 2014

Aftaletillæg 1

Aftaletillæg 2

 

Aftaler St. Vejleå:

Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose